فرم همکاری

لطفا نام دانش آموز را وارد کنید
لطفا نام خانوادگی دانش آموز را وارد کنید
پایه خود را انتخاب کنید
لطفا نام و نام خانوادگی والدین را وارد کنید
Invalid Input
Invalid Input
تلفن همراه والدین را به درستی وارد کنید
تلفن منزل را به درستی وارد کنید
لطفا ادرس را به درستی وارد کنید.
تلفن همراه ضروری را به درستی وارد کنید
تلفن محل کار را به درستی وارد کنید
لطفا ادرس محل کار را به درستی وارد کنید.
Invalid Input
لطفا توضیح نوع خدمات قابل ارائه را به درستی وارد کنید.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
لطفا توضیح نوع خدمات قابل ارائه را به درستی وارد کنید.
ما در دبستان گوشه بر این باوریم که رشد و پیشرفت دانش‌آموزان در هر دو نهاد آموزشی خانه و مدرسه صورت می‌پذیرد، از اینرو هماهنگی و هم‌سویی والدین و مربیان اهمیت دو چندانی پیدا خواهد داشت.

اطلاعات تماس